วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

.....เสียดาย.....

เสียดายอบอุ่นถูกแทนที่ด้วยรุ่มร้อน
เสียดายอุเบกขาถูกแทนที่ด้วยความเฉยเมย
เสียดายคิดละเอียดถูกแทนที่ด้วยคิดเล็กคิดน้อย
เสียดายระเบียบวินัยถูกแทนที่ด้วยเผด็จการ
เสียดายเสรีภาพถูกแทนที่ด้วยปล่อยปละละเลย
เสียดายรู้เท่าทันถูกแทนที่ด้วยรู้เท่านั้น
เสียดายความคิดสร้างสรรค์ผันเป็นความคิดวิปริต
เสียดายกลเม็ดถูกแทนที่ด้วยกลลวง
เสียดายกุศโลบายถูกแทนที่ด้วยอุบาย
เสียดายความเรียบง่ายถูกแทนที่ด้วยความมักง่าย
เสียดายภูมิปัญญาถูกแทนที่ด้วยปมปัญหา
เสียดายความซับซ้อนถูกแทนที่ด้วยความสับสน
เสียดายความกล้าหาญถูกแทนที่ด้วยความบ้าบิ่น
เสียดายอัตรากำลังถูกแทนที่ด้วยอัตตากำลัง
เสียดายการบูรณาการถูกแทนที่ด้วยการจับฉ่าย
เสียดายปราชญ์ถูกแทนที่ด้วยประหลาด
เสียดายความสดถูกแทนที่ด้วยความดิบ
เสียดายญาณถูกแทนที่ด้วยอุปทาน
เสียดายศักดิ์สิทธิ์วิปริตเป็นเสแสร้ง
เสียดายสีสันผันเป็นเสียดสี
เสียดายสั่งสมถูกแทนที่ด้วยหมักหมม
เสียดายพลังถูกแทนที่ด้วยกำลัง
เสียดายผู้นำถูกแทนที่ด้วยผู้บริหาร
เสียดายนักศึกษาถูกแทนที่ด้วยลูกค้า
เสียดายครูถูกแทนที่ด้วยผู้รับจ้างสอน
เสียดายเอื้ออาทรถูกแทนที่ด้วยบ่อนเบี้ยใบ้
เสียดายกระตือรือร้นถูกแทนที่ด้วยลุกลี้ลุกลน
เสียดายความอ่อนโยนถูกถ่ายโอนเป็นความอ่อนแอ
เสียดายความแข็งแกร่งกลับกลายเป็นความแข็งกระด้าง
เสียดายแบ่งปันถูกแทนที่ด้วยแบ่งแยก
เสียดายความสุขถูกแทนที่ด้วยความสนุก
เสียดายคติธรรมถูกแทนที่ด้วยอริธรรม
เสียดายความสงบถูกสยบด้วยความวังเวง
เสียดายความถี่ถ้วนถูกแทนที่ด้วยความวกวน
เสียดายความร่วมมือถูกแทนที่ด้วยร่วมยื้อแย่ง
เสียดายคุณค่าถูกแทนที่ด้วยคุณฆ่า
เสียดายปัดกวาดถูกแทนที่ด้วยปัดสวะ
เสียดายความลุ่มลึกถูกแทนที่ด้วยความลุ่มหลง
เสียดายลื่นไหลถูกแทนที่ด้วยไถลลื่น
เสียดายปล่อยวางถูกแทนที่ด้วยว่างเว้น
เสียดายความว่างถูกแทนที่ด้วยที่ว่าง
เสียดายความงามถูกแทนที่ด้วยความสวย
เสียดายความแตกต่างถูกแทนที่ด้วยความแตกแยก
เสียดายอนุสาวรีย์ถูกแทนที่ด้วยป้ายหลุมฝังศพ
เสียดายความเรียบร้อยที่ร้อยรัดด้วยรอยร้าว
เสียดายการให้ที่แฝงไว้ด้วยความหวัง
เสียดายความเด็ดเดี่ยวถูกแทนที่ด้วยความโดดเดี่ยว
เสียดายความกว้างไกลถูกแทนที่ด้วยความอ้างว้าง
เสียดายความหนักแน่นถูกแทนที่ด้วยความหนักอึ้ง
เสียดายความสุขุมถูกแทนที่ด้วยความเฉื่อยชา
เสียดายสมานฉันท์ถูกแทนที่ด้วยปั้นแต่ง
เสียดายอดกลั้นถูกแทนที่ด้วยหน้าด้าน
เสียดายปฏิภาณถูกแทนที่ด้วยปิ้นป้อน
เสียดายสูงส่งถูกแทนที่ด้วยส่วนสูง
เสียดายความเป็นกลางถูกแทนที่ด้วยศูนย์กลาง
เสียดายความเฉียบแหลมถูกทิ่มแทงด้วยความทู่ทึ่ม
เสียดายปราดเปรียวถูกแทนที่ด้วยว่อกแว่ก
เสียดายความระวังระไวถูกแทนที่ด้วยระวังระแวง
เสียดายความลับกลับเป็นความลึกลับ
เสียดายปุ่มถูกแทนที่ด้วยปม
เสียดาย....ที่ไม่ได้คลายปม....ความเสียดาย

.......ครูวัด....เสียดาย.......
19 เมษายน 2553


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น